Algemene Voorwaarden

Download hier de .PDF versie

Liekendiek Hair & Beauty is een eenmanszaak gevestigd aan de Smetanalaan 102, 3122 HR in Schiedam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70433941. Bij Liekendiek Hair & Beauty kun je terecht voor diverse haar-, wimper- en wenkbrauwbehandelingen en het kopen van verzorgingsproducten en essentiële oliën.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Liekendiek Hair & Beauty: de ondernemer die behandelingen verricht en producten verkoopt die gericht zijn op persoonlijke verzorging en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de consument die met Liekendiek Hair & Beauty een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het verrichten van een behandeling of het kopen van een product.
Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Liekendiek Hair & Beauty tegen betaling behandelingen verricht of producten levert.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijv. e-mail of whatsapp.
Website: de website van Liekendiek Hair & Beauty: https://liekendiekhairenbeauty.nl

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, behandelingen en overeenkomsten van Liekendiek Hair & Beauty.
2. Als de cliënt eventueel zelf algemene voorwaarden hanteert, hoe dan ook genaamd, dan zijn die algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Liekendiek Hair & Beauty uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk- en vervolg overeenkomsten.
5. Liekendiek Hair & Beauty mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht.
6. Wanneer één of meerdere afspraken in deze algemene voorwaarden door een rechter nietig of vernietigbaar worden gevonden, dan blijven de overige afspraken volledig van toepassing.
7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met de inhoud van een tussen cliënt en Liekendiek Hair & Beauty gesloten overeenkomst, heeft dat wat er in de overeenkomst staat, voorrang op deze algemene voorwaarden.

Het aanbod
1. Genoemde prijzen in het aanbod van Liekendiek Hair & Beauty zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De inhoud van de overeenkomst bestaat alleen uit de behandelingen of producten die in het aanbod zijn omschreven.
3. Liekendiek Hair & Beauty is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en of typefouten in het aanbod.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?
1. De overeenkomst tussen Liekendiek Hair & Beauty en de cliënt komt tot stand op het moment dat
1.1 de cliënt mondeling of schriftelijk een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling en Liekendiek Hair & Beauty mondeling of schriftelijk aan de cliënt heeft bevestigd deze behandeling te zullen verrichten.
1.2 de cliënt mondeling of schriftelijk een product heeft besteld en Liekendiek Hair & Beauty de bestelling mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.
2. De cliënt gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding bijvoorbeeld e-mail of whatsapp.
3. Voorafgaand aan of bij de aanvang van een behandeling, zal Liekendiek Hair & Beauty de cliënt informeren over de prijs van de behandeling.

Producten
1. Liekendiek Hair & Beauty staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Ook zorgt Liekendiek Hair & Beauty ervoor dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Producten kunnen opgehaald worden in de salon of, tegen vergoeding van de verzendkosten, geleverd worden op het adres dat door de cliënt is aangegeven.
3. Liekendiek Hair & Beauty zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij tussen cliënt en Liekendiek Hair & Beauty een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4. Bij verzending van het product, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van het product over op de cliënt vanaf het moment dat het product is bezorgd bij de cliënt.
5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Herroepingsrecht
1. Als de cliënt een bestelling plaats of een afspraak boekt per e-mail of via de website, komt er een overeenkomst op afstand tot stand. Bij een overeenkomst op afstand heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product of bij een behandeling, te rekenen vanaf de dag van aankoop.
2. Als je gebruik wilt maken van dit recht, moet je binnen veertien (14) dagen een e-mail sturen naar info@liekendiekhairenbeauty.nl.
3. De kosten voor het terugsturen van het product, komen voor rekening van de cliënt.
4. In het geval de cliënt het aankoopbedrag al betaald heeft, zal Liekendiek Hair & Beauty het aankoopbedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na herroeping terugbetalen.
5. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.
6. Bij aanschaf van verzorgingsproducten en essentiële oliën gelden afwijkende regels. Het wettelijke ontbindingsrecht is niet van toepassing op deze producten als de verzegeling na levering verbroken is. Deze producten zijn namelijk niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne.
7. Voor behandelingen wordt het wettelijke ontbindingsrecht uitgesloten omdat de behandeling valt onder een dienst van vrijetijdsbesteding en hiervoor een datum en tijdstip van uitvoeren is afgesproken.

Behandelingen
1. Liekendiek Hair & Beauty zal de behandeling naar beste inzicht, kennis en kunde en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ook zal Liekendiek Hair & Beauty bij de uitvoering van de behandeling gebruik maken van deugdelijke materialen en middelen. Liekendiek Hair & Beauty neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat de cliënt het gewenste resultaat bereikt.
2. De cliënt begrijpt dat er risico’s zijn verbonden aan het ondergaan van behandelingen, heeft van deze risico’s kennis genomen en gaat ermee akkoord dat deze risico’s voor rekening van de cliënt komen.
3. Liekendiek Hair & Beauty zal bij de uitvoering van de behandeling te werk gaan volgens de geldende wet- en regelgeving en de stand der techniek. Liekendiek Hair & Beauty zal geen behandelingen uitvoeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.
4. De cliënt levert alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de behandeling door Liekendiek Hair & Beauty, op tijd aan. Met gegevens wordt onder andere het ingevulde en ondertekende intakeformulier bedoeld. Dit formulier moet uiterlijk op de dag van de behandeling in het bezit zijn van Liekendiek Hair & Beauty. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Liekendiek Hair & Beauty zijn ontvangen, heeft Liekendiek Hair & Beauty het recht de uitvoering van de behandeling uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de cliënt.
5. De cliënt is verplicht zowel de voorzorgsmaatregelen als de nazorgvoorschriften van Liekendiek Hair & Beauty op te volgen.

Promotie
1. Liekendiek Hair & Beauty kan voor- en na foto’s van behandelingen of klantervaringen gebruiken
voor promotionele doeleinden of om toekomstige cliënten de mogelijke resultaten te laten zien. Liekendiek Hair & Beauty zal de voor- en na foto’s en/of klantervaringen pas gebruiken als de cliënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Prijzen & betaling
1. Liekendiek Hair & Beauty heeft het recht jaarlijks haar prijzen te wijzigen. De geldende prijzen zijn te vinden op de website en op de prijslijst in de salon. Bij een reeks aan behandelingen zal de prijs voor de behandelingen die tot die reeks behoren, niet tussentijds worden verhoogd.
2. De cliënt heeft de mogelijkheid zowel contant als via pinbetaling of een elektronisch betalingsverzoek te betalen.
3. Betalingen worden direct na bestelling van een product en direct na afloop van een behandeling verricht.
4. Bij een reeks behandelingen heeft Liekendiek Hair & Beauty het recht een vooruitbetaling aan de cliënt te vragen van maximaal vijftig procent (50%) van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
5. Liekendiek Hair & Beauty heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het moment dat de cliënt aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de cliënt.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden
1. Liekendiek Hair & Beauty heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren.
2. Hiervan is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, kapotte apparatuur, storingen en overheidsmaatregelen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden. Partijen zullen, wanneer dit mogelijk is, een nieuwe datum voor de behandeling overeenkomen.
3. In het geval er geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de cliënt recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Annulering
1. In het geval de cliënt besluit de overeenkomst te annuleren, heeft Liekendiek Hair & Beauty het recht annuleringskosten in rekening te brengen.
2. Wanneer de cliënt verhindert is voor een behandeling, dient de cliënt dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van te voren te melden bij Liekendiek Hair & Beauty. In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en tijdstip gepland worden. Wanneer de cliënt niet of niet tijdig annuleert, is Liekendiek Hair & Beauty gerechtigd vijftig procent (50%) van de kosten voor de behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Overheidsadviezen
1. Zowel de cliënt als Liekendiek Hair & Beauty houden zich aan de geldende overheidsadviezen. Dit betekent onder andere dat Liekendiek Hair & Beauty een gezondheidscheck uit kan voeren voorafgaand aan een afspraak.

Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen zijn tot en met één (1) jaar na de uitgiftedatum geldig en kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Aanbiedingen & acties
1. Aanbiedingen zijn alleen geldig tijdens de termijn die in de aanbieding is aangegeven, ongeacht of de aanbieding op social media of in zoekmachines nog weergegeven wordt.
2. Het is voor de cliënt niet mogelijk lopende acties met elkaar te combineren, tenzij anders aangegeven.

Aansprakelijkheid
1. Liekendiek Hair & Beauty is niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het niet opvolgen van voorzorgsmaatregelen en nazorgvoorschriften, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan de zijde van Liekendiek Hair & Beauty.
2. Liekendiek Hair & Beauty is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekt onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere aansprakelijkheid van Liekendiek Hair & Beauty is beperkt tot de overeengekomen totaalprijs.
4. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Liekendiek Hair & Beauty van toepassing. Deze is te lezen via de website. Liekendiek Hair & Beauty zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen en teksten welke voorkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke getoond worden in de salon of op de website of de social media kanalen van Liekendiek Hair & Beauty, berusten uitsluitend bij Liekendiek Hair & Beauty of anderen en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Liekendiek Hair & Beauty vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. In het geval de cliënt zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Liekendiek Hair & Beauty gerechtigd haar schade op jou te verhalen.

Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door Liekendiek Hair & Beauty gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de cliënt en Liekendiek Hair & Beauty zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij in de wet dwingend wordt aangegeven dat een andere rechter bevoegd is. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen altijd eerst proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Liekendiek Hair & Beauty of als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Liekendiek Hair & Beauty.
2. Liekendiek Hair & Beauty zal uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop op afstand, is er tot slot de mogelijkheid een klacht in te via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.